E-mail:
Heslo:

- Vytvoriť nový účet
- Zabudli ste heslo?

O projekte AFoP

     Aplikácia vznikla v roku 2010 ako bakalárska práca študenta aplikovanej informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Idea témy prišla zo strany študentiek logopédie Univerzity Komenského. Cieľom bolo zefektívnenie práce logopédov a zjednotenie diagnostických postupov používaných v praxi.
     Prvým pokusom bola internetová stránka, na ktorej boli zhromaždené informácie a fonologické procesy sa tu dali analyzovať. Ukázalo sa, že takýto spôsob je veľmi jednoduchý a efektívny, pretože nie je potrebná inštalácia. Na používanie stačí pripojenie na internet a jednoduchá registrácia cez formulár. Analýza tč. fungovala ako formulár, do ktorého bolo potrebné urobiť transkript výpovede vyšetrovanej osoby. Po analyzovaní sa objavila tabuľka s procesmi, ktoré boli použité a taktiež s procesmi, ktoré mohli byť ale neboli použité. Na základe tejto tabuľky bolo možné zistiť a porovnávať používané fonologické procesy u jedného dieťaťa ale aj medzi deťmi navzájom.
     V druhej etape v roku 2012 sa práca zlepšovala a taktiež sa aplikovala ako prieskum u 30 intaktných detí v materských školách v Bratislave. V tomto roku vznikli dve diplomové práce – jedna na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky a druhá na Katedre logopédie na Pedagogickej fakulte, obidve na Univerzite Komenského v Bratislave. Úlohou obidvoch prác bolo vylepšenie a overenie programu. Informatická časť sa zamerala na vylepšenie aplikácie v zmysle zvukového vstupu a následnej analýzy fonologických procesov. Cieľom logopedickej časti bolo overenie validity a reliability programu v praxi a tiež komparácia výsledkov ručnej analýzy a počítačovej analýzy.

     Koncom roku 2013 bol uverejnený článok obidvoch autorov programu, Mgr. Dominiky Vajdíkovej a Mgr. Daniela Šovčíka, v odbornom zborníku Logopaedica XIV, ktorý zverejnil výsledky diplomovej práce a možnosti využitia programu v praxi.

     Ďalšie plánované aktivity sú v marci 2014, kde Mgr. Dominika Vajdíková priblíži zmeny a novinky v AFoP-e odborníkom na akcii SAL – Kolokvium mladých logopédov, pod názvom akcie Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe II. Ďalšou aktivitou je prezentácia programu ešte širšej obci odborníkov na XIV. Medzinárodnej logopedickej konferencii SAL, ktorá sa bude konať v Tatrách.

V prípade záujmu je možné vyhľadať ďalšie informácie v publikáciách:

Mgr. Dominika Vajdíková
Mgr. Daniel Šovčík

Copyright © AFoP 2024