E-mail:
Heslo:

- Vytvoriť nový účet
- Zabudli ste heslo?

Fonologické procesy

Tu nájdete definície jednotlivých fonologických procesov s príkladmi a tabuľku skratiek fonologických procesov.

Fonologické procesy meniace štruktúru slabiky a slova

Substitučné fonologické procesy

Asimilačné fonologické procesy

Sú to procesy zmien podmienené zvukovým okolím. Zmeny môžu byť dvojaké

Ako príklad uvádzame vždy ako prvú progresívnu a ako druhú regresívnu asimiláciu.

Skratky fonologických procesov

Procesy meniace štruktúru slabiky slova
Vynechanie neprízvučnej slabiky VNS
Vynechanie začiatočného konsonantu VZK
Vynechanie koncového konsonantu VKK
Vynechanie konsonantu VK
Vynechanie začiatočného vokálu VZV
Vynechanie koncového vokálu VKV
Vynechanie vokálu VV
Epentéza E
Metatéza M
Inverzia I
Koalescencia K
Reduplikácia R
Zjednodušovanie konsonantických skupín ZKS
Substitučné procesy
Záverovanie Z
Depalatalizácia DPa
Palatalizácia Pa
Posúvanie sykaviek dopredu PSDP
Posúvanie sykaviek dozadu PSDZ
Posúvanie velár dopredu PVDP
Labializácia L
Apikalizácia Ap
Afrikácia Af
Deafrikácia DAf
Kĺzanie likvíd KL
Zámeny likvíd ZL
Eliminácia likvíd EL
Denazalizácia DN
Skracovanie vokálov SV
Zjednodušovanie diftongov ZD
Vokalizácia V
Glotálna náhrada GN
Strata znelosti konsonantu SZ
Asimilačné procesy
Labiálna asimilácia LA
Nazálna asimilácia NA
Velárna asimilácia VA
Alveolárna asimilácia AA
Postalveolárna progresívna sykavková asimilácia PostProgSA
Postalveolárna regresívna sykavková asimilácia PostRegSA
Prealveolárna progresívna sykavková asimilácia PreProgSA
Prealveolárna regresívna sykavková asimilácia PreRegSA
Copyright © AFoP 2023